Reito

[PIC] Một vài hình ảnh về những sản phẩm tại buổi triển lãm của CLAMP tại Kyoto vừa qua.

Đăng vào lúc:

Reito
Tổng quản danh dự
Tổng quản danh dự

Suki0.

Sơ đồ buổi triển lãm:
[PIC] Một vài hình ảnh về những sản phẩm tại buổi triển lãm của CLAMP tại Kyoto vừa qua. 10592928_628797160572030_8212282998966024203_n
[PIC] Một vài hình ảnh về những sản phẩm tại buổi triển lãm của CLAMP tại Kyoto vừa qua. 10698715_628796750572071_2576030341177378620_n[PIC] Một vài hình ảnh về những sản phẩm tại buổi triển lãm của CLAMP tại Kyoto vừa qua. 10550983_628796767238736_2411232654490471359_n
[PIC] Một vài hình ảnh về những sản phẩm tại buổi triển lãm của CLAMP tại Kyoto vừa qua. 1545680_628796763905403_5174967114939735257_n
[PIC] Một vài hình ảnh về những sản phẩm tại buổi triển lãm của CLAMP tại Kyoto vừa qua. 10647001_628797097238703_8568705377741002797_n
[PIC] Một vài hình ảnh về những sản phẩm tại buổi triển lãm của CLAMP tại Kyoto vừa qua. 10616108_628797123905367_1946439884121084893_n
[PIC] Một vài hình ảnh về những sản phẩm tại buổi triển lãm của CLAMP tại Kyoto vừa qua. 10696408_628796843905395_3372937837416246246_n
[PIC] Một vài hình ảnh về những sản phẩm tại buổi triển lãm của CLAMP tại Kyoto vừa qua. 10687135_628796830572063_1142802755016747584_n
[PIC] Một vài hình ảnh về những sản phẩm tại buổi triển lãm của CLAMP tại Kyoto vừa qua. 10421521_628796863905393_7719580966238834798_n
[PIC] Một vài hình ảnh về những sản phẩm tại buổi triển lãm của CLAMP tại Kyoto vừa qua. 1527043_628796913905388_2538910246910823193_n
[PIC] Một vài hình ảnh về những sản phẩm tại buổi triển lãm của CLAMP tại Kyoto vừa qua. 10616254_628796893905390_3253271825210519907_n
[PIC] Một vài hình ảnh về những sản phẩm tại buổi triển lãm của CLAMP tại Kyoto vừa qua. 10599173_628796933905386_5939722996266481570_n
[PIC] Một vài hình ảnh về những sản phẩm tại buổi triển lãm của CLAMP tại Kyoto vừa qua. 997061_628796973905382_8797181853664866886_n
[PIC] Một vài hình ảnh về những sản phẩm tại buổi triển lãm của CLAMP tại Kyoto vừa qua. 10599467_628796997238713_1946926012429869569_n
[PIC] Một vài hình ảnh về những sản phẩm tại buổi triển lãm của CLAMP tại Kyoto vừa qua. 10616225_628797013905378_4319857956851907747_n
[PIC] Một vài hình ảnh về những sản phẩm tại buổi triển lãm của CLAMP tại Kyoto vừa qua. 10352974_628797040572042_735635868251275692_n
[PIC] Một vài hình ảnh về những sản phẩm tại buổi triển lãm của CLAMP tại Kyoto vừa qua. 10615325_628797057238707_6573611676978533849_n
[PIC] Một vài hình ảnh về những sản phẩm tại buổi triển lãm của CLAMP tại Kyoto vừa qua. 10689818_628797043905375_7590309242354704299_n
[PIC] Một vài hình ảnh về những sản phẩm tại buổi triển lãm của CLAMP tại Kyoto vừa qua. 10698521_628797080572038_7865104149925590702_n
[PIC] Một vài hình ảnh về những sản phẩm tại buổi triển lãm của CLAMP tại Kyoto vừa qua. 10649944_628797070572039_5758286947147809419_n
[PIC] Một vài hình ảnh về những sản phẩm tại buổi triển lãm của CLAMP tại Kyoto vừa qua. 10704023_628797147238698_3219430380670059749_n
[PIC] Một vài hình ảnh về những sản phẩm tại buổi triển lãm của CLAMP tại Kyoto vừa qua. 10556384_628797163905363_7030173229208162806_n[PIC] Một vài hình ảnh về những sản phẩm tại buổi triển lãm của CLAMP tại Kyoto vừa qua. 10460377_628797187238694_7962329225513685568_n
[PIC] Một vài hình ảnh về những sản phẩm tại buổi triển lãm của CLAMP tại Kyoto vừa qua. 10541967_628797203905359_1946147277152640808_n

Bình luận
muốn có bộ chén đĩa quá đi ;longlanh

Cùng chuyên mục