myphuoc789

[PIC] Doppelgangers! - Những con ma còn sống sau cái bóng của bạn(nhân vật anime)

Đăng vào lúc:

myphuoc789
Thành viên nòng cốt
Thành viên nòng cốt

Suki0.


Doppelgangers! -  Những con ma còn sống sau cái bóng của bạn(nhân vật anime)

Được hiểu như là các nhân vật anime còn có nhân anime khác giống mình 

[PIC] Doppelgangers! - Những con ma còn sống sau cái bóng của bạn(nhân vật anime) 50504537_p0_master1200

[PIC] Doppelgangers! - Những con ma còn sống sau cái bóng của bạn(nhân vật anime) 23555556_480mw

[PIC] Doppelgangers! - Những con ma còn sống sau cái bóng của bạn(nhân vật anime) 4969144_480mw

[PIC] Doppelgangers! - Những con ma còn sống sau cái bóng của bạn(nhân vật anime) 39371098_p0_master1200

[PIC] Doppelgangers! - Những con ma còn sống sau cái bóng của bạn(nhân vật anime) 50051043_p0_master1200

[PIC] Doppelgangers! - Những con ma còn sống sau cái bóng của bạn(nhân vật anime) 32847204_p0_master1200

[PIC] Doppelgangers! - Những con ma còn sống sau cái bóng của bạn(nhân vật anime) 32450577_p0_master1200

[PIC] Doppelgangers! - Những con ma còn sống sau cái bóng của bạn(nhân vật anime) 47235079_p0_master1200

[PIC] Doppelgangers! - Những con ma còn sống sau cái bóng của bạn(nhân vật anime) 13002637_480mw

[PIC] Doppelgangers! - Những con ma còn sống sau cái bóng của bạn(nhân vật anime) 49194311_p0_master1200

[PIC] Doppelgangers! - Những con ma còn sống sau cái bóng của bạn(nhân vật anime) 28838685_p0_master1200

[PIC] Doppelgangers! - Những con ma còn sống sau cái bóng của bạn(nhân vật anime) 16571962_480mw

[PIC] Doppelgangers! - Những con ma còn sống sau cái bóng của bạn(nhân vật anime) 37063605_p0_master1200

[PIC] Doppelgangers! - Những con ma còn sống sau cái bóng của bạn(nhân vật anime) 43890573_p0_master1200

[PIC] Doppelgangers! - Những con ma còn sống sau cái bóng của bạn(nhân vật anime) 45818190_p0_master1200

[PIC] Doppelgangers! - Những con ma còn sống sau cái bóng của bạn(nhân vật anime) 31884144_p0_master1200

[PIC] Doppelgangers! - Những con ma còn sống sau cái bóng của bạn(nhân vật anime) 19347222_480mw

[PIC] Doppelgangers! - Những con ma còn sống sau cái bóng của bạn(nhân vật anime) 22919679_480mw

[PIC] Doppelgangers! - Những con ma còn sống sau cái bóng của bạn(nhân vật anime) 44096637_p0_master1200

[PIC] Doppelgangers! - Những con ma còn sống sau cái bóng của bạn(nhân vật anime) 10273537_480mw

[PIC] Doppelgangers! - Những con ma còn sống sau cái bóng của bạn(nhân vật anime) 18798201_480mw

[PIC] Doppelgangers! - Những con ma còn sống sau cái bóng của bạn(nhân vật anime) 33844207_p0_master1200

[PIC] Doppelgangers! - Những con ma còn sống sau cái bóng của bạn(nhân vật anime) 41509025_p0_master1200

[PIC] Doppelgangers! - Những con ma còn sống sau cái bóng của bạn(nhân vật anime) 34844376_p0_master1200

nguồn Pixiv
Bình luận
ngoài đời thì có người giống người [PIC] Doppelgangers! - Những con ma còn sống sau cái bóng của bạn(nhân vật anime) 683083766 trong anime thì cũng phải có char này giống char kia chứ nhể [PIC] Doppelgangers! - Những con ma còn sống sau cái bóng của bạn(nhân vật anime) 683083766

XãHộiĐenThui wrote:ngoài đời thì có người giống người [PIC] Doppelgangers! - Những con ma còn sống sau cái bóng của bạn(nhân vật anime) 683083766 trong anime thì cũng phải có char này giống char kia chứ nhể [PIC] Doppelgangers! - Những con ma còn sống sau cái bóng của bạn(nhân vật anime) 683083766
um k bit taị sao tác giả lại vẽ giống vậy nhỉ -

Mấy ông tác giả tham khảo char khác để làm nhân vật cho mình [PIC] Doppelgangers! - Những con ma còn sống sau cái bóng của bạn(nhân vật anime) 133207816 [PIC] Doppelgangers! - Những con ma còn sống sau cái bóng của bạn(nhân vật anime) 133207816 [PIC] Doppelgangers! - Những con ma còn sống sau cái bóng của bạn(nhân vật anime) 133207816 [PIC] Doppelgangers! - Những con ma còn sống sau cái bóng của bạn(nhân vật anime) 133207816

[PIC] Doppelgangers! - Những con ma còn sống sau cái bóng của bạn(nhân vật anime) 133207816 Một sự ngẫu nhiên...

char anime giống nhau cũng bình thường , quan trọng là mắt [PIC] Doppelgangers! - Những con ma còn sống sau cái bóng của bạn(nhân vật anime) 3591002129

Cùng chuyên mục